дивизии:

Наредба рд-16-295 от 1 април 2008г. за сертифициране на сгради за енергийна ефективност

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. 
(1) С тази наредба се определят: 
1. правилата и редът за сертифициране на сгради за енергийна ефективност, наричани по-нататък "сертифициране";
2. категориите сертификати за енергийните характеристики на сграда;
3. съдържанието на сертификата.
(2) Сертифицирането на сграда за енергийна ефективност се извършва с цел оценяване и удостоверяване на определено ниво на разход на енергия от скалата на класовете на енергопотребление от наредбата по чл. 15, ал. 2 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ) и реализиране на енергоспестяващи мерки за подобряване на енергийните характеристики на сградите.

Чл. 2. Сертифицирането на сгради се извършва от физически или юридически лица, които отговарят на изискванията на чл. 16, ал. 4 и 5 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ). 
 
Чл. 3.
(1) Процесът по сертифициране на сгради включва: 
1. детайлно обследване, извършено по реда на Наредбата за обследване за енергийна ефективност по чл. 17, ал. 2 ЗЕЕ;
2. изпълнение на мерки при несъответствие с еталонните характеристики;
3. проверка на изпълнението на енергоспестяващите мерки, предписани от обследването по т. 1;
4. определяне категорията на сертификата и издаване на сертификат при установяване на съответствие със съответния клас на енергопотребление от скалата на класовете на енергопотребление.
(2) В случаите на реализиран договор с гарантиран резултат сертифицирането се извършва от лицата по чл. 16, ал. 4 и 5 ЗЕЕ с изключение на лицето, което е изпълнител по договора с гарантиран резултат.

Чл. 4.
(1) Предписаните енергоспестяващи мерки се изпълняват: 
1. с разрешение за строеж въз основа на одобрен инвестиционен проект по реда и при условията на Закона за устройство на територията (ЗУТ);
2. с разрешение за строеж при условията на чл. 147 ЗУТ;
3. без разрешение за строеж при условията на чл. 151 ЗУТ.
(2) Проверката по чл. 3, ал. 1, т. 3 се извършва от:
1. консултант по чл. 166 ЗУТ, упражняващ строителен надзор, който съставя окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 ЗУТ - в случаите по ал. 1, т. 1; 
2. лицето по чл. 16, ал. 4 и 5 ЗЕЕ - в случаите по ал. 1, т. 2 и 3.
(3) На основата на окончателния доклад по ал. 2, т. 1 и на проведените измервания и/или изчисления лицето по чл. 16, ал. 4 и 5 ЗЕЕ издава сертификата за енергийна ефективност.

Чл. 5.
(1) Всяка сграда може да бъде сертифицирана по реда на тази наредба. 
(2) Сертифициране се извършва:
1. за сгради, въведени в експлоатация след 1 януари 2005 г. - въз основа на анализ на енергопотреблението за не по-малко от два отоплителни и охладителни периода от годината на въвеждането им в експлоатация;
2. при реконструкция, модернизация, основно обновяване и основен ремонт на съществуващи сгради, въведени в експлоатация до 1 януари 2005 г. - въз основа на анализ на енергопотреблението за не по-малко от три отоплителни и охладителни периода.
 
Чл. 6. 
(1) На задължително сертифициране подлежат всички сгради по чл. 16, ал. 2 ЗЕЕ. 
(2) Собствениците на сградите по ал. 1 подават информация в Агенцията по енергийна ефективност (АЕЕ), съдържаща данни за сградата:
1. вид собственост;
2. предназначение; 
3. местоположение;
4. година на въвеждане в експлоатация;
5. основни геометрични характеристики;
6. текущо годишно енергопотребление по видове горива и енергия.
(3) Информацията по ал. 2 се попълва по образец - приложение № 1 към наредбата. 
(4) При настъпване на промени в подадената по ал. 2 информация собственикът е длъжен в рамките на календарната година, в която е настъпила промяната, да подаде актуализирана информация във формата на образеца по ал. 3.

Глава втора
ПРАВИЛА И РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СЕРТИФИЦИРАНЕТО. КАТЕГОРИИ СЕРТИФИКАТИ. СЪДЪРЖАНИЕ НА СЕРТИФИКАТА 

Раздел I
Правила и ред за извършване на сертифицирането
 
Чл. 7. 
(1) Сертифицирането се извършва: 
1. по отделен договор между собственика на сградата и лице, вписано в регистъра по Наредбата за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност, реда за получаване на информация от регистъра и условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по чл. 16, ал. 13 ЗЕЕ;
2. като етап от договора за обследване за енергийна ефективност между лицето - собственик на сградата/сградите, и лице, вписано в публичния регистър в съответствие с Наредбата за обследване за енергийна ефективност, издадена в изпълнение на чл. 17, ал. 2 ЗЕЕ.
(2) Когато предписаните в доклада от обследването енергоспестяващи мерки не се изпълнят от собственика на сградата, договорът по ал. 1 се счита за прекратен.

Чл. 8. 
(1) В случаите по чл. 7, ал. 1, т. 1 собственикът на сградата предоставя на лицето, извършващо сертифицирането: 
1. данни за енергопотреблението през последните три години;
2. строителни книжа на сградата;
3. резултатите от извършено детайлно обследване/обследвания на сградата, предхождащо/предхождащи сертифицирането;
4. декларации и сертификати на вложените продукти и изделия в съответствие с наредбите по чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) или други документи за съответствие.
(2) В случаите по чл. 7, ал. 1, т. 2 собственикът на сградата предоставя на лицето, извършващо сертифицирането:
1. данни за енергопотреблението през последните три години;
2. строителни книжа на сградата;
3. декларации и сертификати на вложените продукти и изделия в съответствие с наредбите по чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) или други документи за съответствие.

Чл. 9. 
(1) Сертификатът се съставя в два оригинални екземпляра - един за собственика на сградата и един за лицето, издало сертификата. 
(2) В 14-дневен срок от датата на издаване собственикът на сградата представя копие от сертификата със заверка "Вярно с оригинала" в АЕЕ и компетентните органи по Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите (ДВ, бр. 7 от 2007 г.), издадена на основание чл. 176а, ал. 6 ЗУТ.
(3) Сертификатите по чл. 16, ал. 2 ЗЕЕ се поставят на видно място в сградите.

Раздел II
Категории сертификати

Чл. 10. 
(1) Сертификатите са категория А и категория Б. 
(2) Сертификат категория А се издава за:
1. сгради със стойност на интегрираната енергийна характеристика, съответстваща на клас на енергопотребление В от скалата на класовете на енергопотребление по чл. 19 от Наредбата за енергийните характеристики на обектите по чл. 15, ал. 2 ЗЕЕ;
2. сгради, въведени в експлоатация до 1990 г., със стойност на интегрираната енергийна характеристика, съответстваща на клас на енергопотребление С от скалата на класовете на енергопотребление по чл. 19 от наредбата по т. 1.
(3) Сертификат категория Б се издава за сгради със стойност на интегрираната енергийна характеристика, съответстваща на клас на енергопотребление D от скалата на класовете на енергопотребление по чл. 19 от наредбата по чл. 15, ал. 2 ЗЕЕ.

Чл. 11. Сертификат не се издава за сгради, за които не са изпълнени изискванията за издаване на сертификат категория Б. 

Чл. 12.
(1) Сертификатът се издава за цялата сграда със срок на валидност до 10 години. 
(2) Срокът на валидност на сертификат категория А е:
1. седем години;
2. десет години, ако в сградата са въведени мерки по оползотворяване на възобновяеми енергийни източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата.
(3) Срокът на валидност на сертификат категория Б е:
1. три години;
2. пет години, ако в сградата са въведени мерки по оползотворяване на възобновяеми енергийни източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата.
(4) Сертификатът може да се преиздаде в срока по ал. 2 и 3, когато след проведено обследване е установена по-добра стойност на интегрираната енергийна характеристика и/или когато може да бъде издаден сертификат от по-висока категория.
(5) При настъпване на изменения в условията, при които е издаден, както и при промяна на обстоятелствата, отразени в него, сертификатът се анулира преди изтичане на срока на неговата валидност. Сертификатът се счита за анулиран от датата на издаване на новия сертификат.

Раздел III
Съдържание на сертификата
 
Чл. 13. 
(1) Сертификатът съдържа данни за сградата: 
1. категория на сертификата за енергийна ефективност, типа на сградата, застроена площ, отопляема площ, отопляем обем, предназначение, местоположение и адрес, година на въвеждане в експлоатация, снимка на сградата, общи характеристики; 
2. стойност на интегрираната енергийна характеристика на сградата: специфичен годишен разход на енергия в kWh/m2 в първична енергия, общ годишен разход на енергия в MWh в първична енергия, спестени емисии CО2, скала и клас на енергопотреблението; 
3. разпределение на потребната енергия на сградата за отопление, вентилация, охлаждане, гореща вода и осветление след въвеждане на енергоспестяващите мерки, изразена като абсолютна стойност и като дял от общото потребление;
4. наименованието на лицето, извършило сертифицирането, и регистрационен номер на удостоверението за вписването му в регистъра на АЕЕ;
5. номер, дата на издаване, срок на валидност и срок на освобождаване от местен данък върху недвижимите имоти по Закона за местни данъци и такси (ЗМДТ).
(2) Полето за срока за освобождаване от местен данък върху недвижимите имоти (данък сгради) по ЗМДТ се попълва само при сертифициране на сгради, въведени в експлоатация до 1 януари 2005 г. 
(3) Номерът на сертификата се състои от 9 позиции, съдържащи данни за лицето, издало сертификата: първите 3 позиции са регистрационният номер на лицето, получен по реда на наредбата по чл. 16, ал. 13 ЗЕЕ, следващите 3 позиции - буквените идентификационни данни, изписани с главни букви на кирилица, и последните 3 позиции - поредният номер на сертификата. Буквената идентификация се избира от лицата по чл. 16, ал. 4 и 5 ЗЕЕ и ги идентифицира еднозначно за срока на валидност на удостоверението за вписване от момента на издаване на първия сертификат.
(4) Сертификатите, издадени от съответно лице по чл. 16, ал. 4 и ал. 5 ЗЕЕ, следват поредна номерация независимо от категорията им.
(5) Сертификатът се издава по образец - приложение № 2 към наредбата.

Глава трета
КОНТРОЛ

Чл. 14. Контролът по спазване на разпоредбите на тази наредба се осъществява от изпълнителния директор на Агенцията по енергийна ефективност (АЕЕ) по реда и при условията на глава пета от ЗЕЕ. 

Чл. 15. 
(1) В срока на валидност на сертификата в сертифицираните сгради се извършват контролни проверки. Проверките се извършват чрез системен или случаен подбор. 
(2) Проверките по ал. 1 се извършват от упълномощени от изпълнителния директор на АЕЕ лица.
(3) Проверките по ал. 1 се извършват не повече от един път за сертификати категория Б и не повече от два пъти за сертификати категория А.

Чл. 16. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда и при условията на глава шеста от ЗЕЕ. 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба: 
1. "Основно обновяване" на строеж (в това число и на съществуваща сграда) е комплекс от строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 - 3 ЗУТ, които се извършват по време на експлоатацията и засягат конструктивните елементи на строежа, включително ограждащите конструкции и елементи на сгради, съоръжения и елементи на техническата инфраструктура - отоплителни, вентилационни, климатични, електрически, водоснабдителни, канализационни и други инсталации.
2. "Основен ремонт" на строеж (в т.ч. и на съществуваща сграда) е частично възстановяване и/или частична замяна на конструктивни елементи, основни части, съоръжения или инсталации на строежа, както и строително-монтажните работи, с които първоначално вложени, но износени материали, конструкции и конструктивни елементи се заменят с други видове или се извършват нови видове работи, с които се възстановява експлоатационната им годност, подобрява се или се удължава срокът на тяхната експлоатация. 
3. "Реконструкция" на строеж (в т.ч. и на съществуваща сграда) е възстановяване, замяна на конструктивни елементи, основни части, съоръжения или инсталации и изпълнението на нови такива, с които се увеличава носимоспособността, устойчивостта и трайността на строежите.
4. "Строителни книжа" са всички необходими одобрени инвестиционни проекти за извършване или за узаконяване на строежа, разрешението за строеж или актът за узаконяване (удостоверението за въвеждане в експлоатация или разрешение за ползване), както и протоколите за определяне на строителна линия и ниво.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Информацията по чл. 6, ал. 2 за съществуващи сгради, които подлежат на задължително сертифициране по чл. 16, ал. 2 ЗЕЕ, се подава в двумесечен срок от влизане в сила на наредбата. 

§ 3. Министърът на икономиката и енергетиката и министърът на регионалното развитие и благоустройството дават указания по прилагане на наредбата. 
 
§ 4. 
(1) Наредбата се издава на основание чл. 16, ал. 1 във връзка с § 30 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност (ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 6 юли 2007 г.). 
(2) Тази наредба отменя Наредба № 19 от 12 ноември 2004 г. за сертифициране на сгради за енергийна ефективност (ДВ, бр. 108 от 2004 г.).

§ 5. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник". 
 
енергийна ефективност. Как и от какво да пестим енергия? Макромат- ефективност и енергия, начини и методи, технологии да запазим топлината.    www.makromat.com 


Енергийна ефективност с поликарбонатни плоскисти. Енергийно ефективни поликарбонатни плоскисти от Арис. Плоскости изработени от поликарбонат. Енерго и топло изолационни. Ние запазваме топлината вътре.    www.aris-bg.com 


енергийна ефективност. Продукти, методи, средства, технологии, начини за енергийна ефективност. Начини за пестене на енергия    oranjeria.com